OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązujące w umowach zawieranych przez Roulunds Braking ApS, Hestehaven 43,

DK-5260 Odense S

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane OWS) obowiązują od dnia 1.12.2018 i określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest Roulunds Braking ApS, Hestehaven 43, DK-5260 Odense S, biuro w Polsce ul. Jana Pawła II 26 05-250 Słupno, NIP: PL5263089342, CVR-nr 26931452.

2. OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży oraz dostawy towarów handlowych zawieranej przez Roulunds Braking ApS z podmiotem dokonującym zakupu towarów.

3. OWS są dostępne przed zawarciem umowy w formie pisemnej w biurze Sprzedawcy lub na stronie internetowej: www.fomar.com.pl

4. Zmiany OWS mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia lub odmienne ustalenia między stronami mają pierwszeństwo przed OWS, jeżeli zostały przez Strony uzgodnione i potwierdzone pisemnie.

§2 DEFINICJE

1. Sprzedający – Roulunds Braking Ap.S, Hestehaven 43, DK-5260 Odense S, biuro w Polsce ul. Jana Pawła II 26 05-250 Słupno, NIP: PL5263089342, CVR-nr 26931452.

2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

3. Biuro Sprzedającego – magazyn znajdujący się pod adresem: 05-250 Słupno ul. Jana Pawła II nr 26

4. Towar – produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego.

§3 ZAMÓWIENIA. SPRZEDAŻ TOWARÓW

1 Wszelkie informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy: http://www.fomar.com.pl oraz w katalogach i broszurach informacyjnych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny.

2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie pisemnego zamówienia. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje :

a) nazwa Kupującego,

b) numer identyfikacji podatkowej Kupującego,

c) dokładne określenie rodzaju towaru (nazwa towaru, symbol),

d) ilość zamówionego towaru,

e) adres dostawy towaru,

3 Skuteczne zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie pisemnego zamówienia Kupującego wysłanego e-mailem na adres osoby kontaktowej z Działu Obsługi Klienta oraz pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę wysłanego e-mailem na adres Kupującego wskazany w zamówieniu. Brak pisemnej odpowiedzi Sprzedawcy na zamówienie nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia do realizacji.

4 Anulowanie przez Kupującego całości lub części zamówienia jak również wprowadzenie zmian w złożonym zamówieniu po otrzymaniu od Sprzedającego potwierdzenia zamówienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi rzeczywistymi kosztami, które poniósł w związku z realizacją zamówienia.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w przypadku, kiedy niemożność spełnienia świadczenia nastąpiła na skutek wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od stron i niemożliwe do przewidzenia, np. pożar, strajki, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi itp.)

§ 4 SPOSÓB, WARUNKI I TERMINY DOSTAW

1. Brak pisemnej odpowiedzi Kupującego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia zamówienia jest równoznaczny ze zgodą Kupującego na realizację zamówienia i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży.

2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi 15 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia lub po upływie terminu wymienionego w pkt 1§ 4, o ile indywidualne ustalenia miedzy Stronami nie stanowią inaczej.

3. W przypadku odbioru towarów przez Kupującego z magazynu Sprzedającego, Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie lub po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o gotowości towaru do odbioru.

4. W przypadku, gdy przy warunkach incoterms EX Works Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkiem transportu wynajętym przez Sprzedawcę, koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych obciążają Kupującego, o ile nie uzgodniono inaczej

5. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za uszkodzenie lub utratę towaru lub inne szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez przewoźnika wykonującego transport towarów.

6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania Towaru osobie upoważnionej do jego odbioru przez Kupującego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.

7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw, jeżeli są one spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, m.in. zdarzeniami siły wyższej.

8. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia, a termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia.

9. Kupujący niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki jest zobowiązany sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych na skutek transportu, a w razie ich wystąpienia sporządzić stosowny protokół w obecności kierowcy firmy transportowej/kuriera pod rygorem utraty prawa do złożenia reklamacji w tym zakresie. Ponadto Kupujący powinien zbadać zgodność otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem i zgłosić Sprzedającemu, nie później niż w terminie 5 dni roboczych ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.

§5 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena towaru określana jest w obowiązującej ofercie Sprzedawcy a ostatecznie jest ustalana w potwierdzeniu zamówienia towaru na podstawie indywidualnych uzgodnień między Stronami.

2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności wynikającej z faktury wystawionej przez Sprzedającego, w terminie wskazanym na fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

3. Zapłata należności wynikających z faktury następuje bez potrąceń wzajemnych roszczeń chyba że Strony w drodze pisemnych uzgodnień postanowią inaczej.

4. W przypadku jakichkolwiek podwyżek cen Sprzedawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Kupującego doręczając Kupującemu drogą e-mailową aktualny cennik.

5. W przypadku nieuregulowania w terminie płatności jakiejkolwiek należności wynikającej z wystawionej faktury, Sprzedający ma prawo powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień Kupującego do czasu zapłaty przez niego wszystkich wymaganych należności. Jeśli opóźnienie w płatności przekroczy 2 (dwa) dni robocze Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczenia terminu dodatkowego i anulować złożone i przyjęte zamówienia Kupującego. W takim przypadku Sprzedający nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą na skutek odstąpienia od umowy i anulowania zamówień. Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego nie zwalnia Kupującego z obowiązku uregulowania zaległych płatności wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz wszystkimi kosztami związanymi z anulowaniem zamówienia przez Kupującego.

§ 6 PŁATNOŚCI

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru. Własność zamówionego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny towaru.

2. Kupujący mający siedzibę na terenie Polski oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez konieczności podpisania ich przez Kupującego. W przypadku Kupującego posiadającego siedzibę poza terenem Polski wystawiana jest faktura eksportowa.

§ 7 JAKOŚĆ PRODUKTU

1. Sprzedający zapewnia, że produkowane przez niego towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi w Polsce atestami i normami.

2. Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego użytkowania towaru lub jego niewłaściwego zainstalowania - niezgodnego z przekazaną Kupującemu instrukcją montażu .

3. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego, na którego została wystawiona faktura.

§ 8 TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być opisane na druku reklamacyjnym Sprzedającego Claim Form dostępnym na stronie internetowej www.fomar.com.pl i powinno zawierać następujące informacje: numer faktury, numer towaru, opis wady oraz inne dane żądane w dokumencie.

2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w punkcie 1§ 8 powinno być wysłane drogą mailową na adres quality@matholdingsinc.com. W przypadku reklamacji od Kupujących posiadających siedzibę poza granicami Polski, którzy nie mogą dostarczyć reklamowanego towaru do biura Sprzedającego, do zgłoszenia reklamacyjnego należy dodać dokumentację fotograficzną.

3. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia towaru podlegającego reklamacji wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, o którym mowa w punkcie 1 do biura Sprzedającego na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki poniesione przez Kupującego zostaną Kupującemu zwrócone przez Sprzedającego.

4. Sprzedający powiadomi Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca według swojego uznania wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w możliwie jak najszybszym terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni, albo zwróci Kupującemu równowartość wadliwego towaru i wystawi fakturę korygującą.

6. Towary nie posiadają terminu ważności.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego. Administratorem danych osobowych jest Fomar Poland z siedzibą w Słupnie. Sprzedający wdrożył środki ochrony danych przed ich nieuprawionym dostępem, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz utratą oraz powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem administration@fomar.com.pl. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być firmy transportowe współpracujące z Administratorem, świadczący usługi reklamowe, telekomunikacyjne, prawne oraz podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT.

2. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Kupujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych dotyczących: żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia, przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu.

3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w związku z:

• przygotowaniem i wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz

• realizacją przez Sprzedającego obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

• zabezpieczeniem i dochodzeniem przez Kupującego ewentualnych roszczeń w związku z umową zawartą z Kupującym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Kupującemu przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych dla celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą przez Kupującego umową ze Sprzedającym.

5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, a po jej zakończeniu przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Kupującego ewentualnych roszczeń.

6. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie

2. W przypadku wystąpienia sporów Strony będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego w Polsce chyba że postanowienia umowy miedzy Stronami stanowią inaczej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.